Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

29.09.2017

Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

_________________________________________________________________

Datum odeslání: 27. 09. 2017

Vyzvaní dodavatelé: 

THT Polička, s.r.o.,

KOBIT - THZ CZ s.r.o.

Wiss Czech s.r.o.

PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Požární technika KOMET s.r.o.

Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Oprava cisternové automobilové stříkačky VS 68-94 pro JPO II/2 města Rožnova pod Radhoštěm

_________________________________________________________________

Zadavatel: Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, Jiřího Wolkera 1144

Oprávněná osoba: Bc. Karel Janoušek, ředitel

IČO: 609 90 317

Kontaktní osoba: Bc. Karel Janoušek

Telefon: +420 603 506 481      email: janousek@roznovan.cz

Shora uvedený zadavatel se rozhodl vyzvat Vás v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") podle zásad definovaných v § 6 zákona písemnou výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Oprava cisternové automobilové stříkačky VS 68-94 pro JPO II/2 města Rožnova pod Radhoštěm. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu, ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek se v případě tohoto výběrového řízení v souladu s § 31 zákona neuplatňují. 

1. Popis zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele opravy cisternové automobilové stříkačky VS 68-94.

Rozsah opravy:

- očištění a nástřik rámu podvozku

- oprava úchytů nástavby

- demontáž podběhů a blatníků

- demontáž bočních panelů nástavby

- demontáž podlahy horní paluby nad nádrží

- demontáž stávající vodní nádrže

- zhotovení pohledové nerezové nádrže o objemu 8 - 9 000 litrů bez tepelné izolace

- montáž nové pohledové nádrže

- zpětná montáž paluby nad vodní nádrží

- montáž podběhů a blatníků

- oplechování

- lak RAL 3000

2. Předpokládaná doba plnění

Termín ukončení plnění: nejpozději do 25. 10. 2017

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit předpokládané zahájení plnění v souladu s ukončením výběrového řízení.

3. Místo plnění

Rožnov pod Radhoštěm

4. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohu.

Splatnost faktury je nejpozději do 14 kalendářních dnů po předání a převzetí hotového díla.

5. Požadavky na obsah smlouvy

V návrhu smlouvy o dílo uvede dodavatel své identifikační údaje, termín ukončení plnění a cenu díla dle požadavku zadavatele uvedeného ve smlouvě v českých korunách bez DPH, DPH a včetně DPH jako cenu smluvní a nejvýše přípustnou. Další doplnění nebo změny zadavatel nepřipouští. Nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo bude oceněný položkový rozpočet. Dodavatel je povinen přesně ocenit všechny položky z těchto položek nesmí být oceněna 0,-- Kč.

6. Nabídka musí obsahovat

- přesný název a identifikační údaje uchazeče vč. jeho oprávněných a odpovědných zástupců (adresy, telefonické a e-mail kontakty)

- kvalifikační předpoklady uchazeče

- doklad o profesní způsobilosti - oprávnění k podnikaní, vztahující se k předmětu zakázky

- doklad o technické kvalifikaci

- cenovou nabídku

- termín realizace zakázky

- záruční podmínky

- obchodní podmínky

- reference

- návrh smlouvy podepsané oprávněnou osobou uchazeče

- prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a ostatních

identifikačních údajů

Rozsah požadavků na kvalifikaci

Dodavatel musí dále ve své nabídce předložit:

1. Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti dle §74 zákona 134/2016 Sb.

Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněná jednat jménem nebo za dodavatele (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na základě plné moci apod.). Doklad o kvalifikaci - základní způsobilosti může uchazeč nahradit čestným prohlášením.

2. Oprávnění k podnikání (živnostenský list) ve fotokopii, odpovídající předmětu veřejné zakázky

3. Výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky ve fotokopii, pokud je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku

4. Dodavatel musí prokázat technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 zákona, tj. seznamem nejméně

3 významných zakázek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Významnými zakázkami jsou myšleny zakázky stejného nebo obdobného charakteru jako je předmět této zakázky. Každá referenční zakázka musí dosahovat hodnoty aspoň 250.000,- Kč bez DPH.

5. Doklad o požadované technické kvalifikaci, může uchazeč nahradit čestným prohlášením.

V případě, že dodavatel ve své nabídce nedoloží požadované informace nebo doklady, bude takovou skutečnost zadavatel považovat za nesplnění vyhlášených podmínek veřejné zakázky malého rozsahu a taková nabídka nebude dále posuzována a hodnocena.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, která musí být předložena v elektronické podobě

a v českém jazyce. Variantní řešení zadavatel nepřipouští.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace deklarované dodavatelem v jeho nabídce. V takovém případě je povinností dodavatele poskytnout zadavateli řádnou součinnost, a to ve lhůtě minimálně dvou pracovních dní od data převzetí výzvy k poskytnutí součinnosti.

7. Lhůta a místo podání nabídek

Nabídku uchazeč doručí nejpozději do 3. 10. 2017 do 15:00 hodin.

Posledním dnem lhůty podání nabídky je datum jejího doručení do datové schránky,

nebo na e-mail zadavatele.

8. Adresa pro podání nabídek:

ID schránky: viqmar5

E-mail: hasici@roznov.cz

9. Kritéria hodnocení nabídek

1. Cena 70%, termín plnění zakázky 20 % a záruční podmínky 10 %.

2. V souvislosti s posouzením výše nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat dodavatele ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny v případě, že bude takovou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky malého rozsahu považovat za cenu mimořádně nízkou. Písemná výzva bude obsahovat informace a údaje, které jsou pro výši nabídkové ceny dle názoru zadavatele podstatné, nebo zadavatel uvede důvody, proč považuje nabídkovou cenu dodavatele za mimořádně nízkou. Zadavatel vezme písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dodavatele v úvahu pouze v případě, že bude taková cena zdůvodněna objektivními příčinami,

a to ekonomickými aspekty nebo výjimečně příznivými podmínkami, které má (nebo bude mít) dodavatel k dispozici. Případné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny musí být doručeno zastupující osobě nejpozději do dvou pracovních dní, když běh této lhůty začne plynout vždy dnem následujícím po dni převzetí písemné výzvy.

3. V rámci právní opatrnosti zadavatel sděluje, že v případě, že budou nabídkové ceny dodavatelů, s nimiž bude možné uzavřít smlouvu, zcela shodné (totožné), rozhodne o pořadí dodavatelů losování, o jejímž průběhu budou dodavatelé informování v dostatečném předstihu.

10. Závaznost nabídky:

Nabídku po jejím předložení nelze odvolat, měnit ani doplňovat s výjimkou změn či doplnění, které umožní zadavatel.

11. Další podmínky:

- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče bez udání důvodu

- náklady spojené s vypracováním nabídky nese uchazeč

- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem

- vybraný uchazeč bude vyrozuměn elektronicky nejpozději do 4. 10. 2017

- identifikační údaje vybraného uchazeče mohou být zveřejněny

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit či zrušit zakázku bez uvedení důvodu a odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 27. 9. 2017

Odpovědná osoba zadavatele: Bc. Karel Janoušek