DOTACE

Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

03.12.2022

Na základě dotačního programu RP 12-22 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje, byla městu Rožnov pod Radhoštěm přiznána neinvestiční dotace na nákup protichemických oděvů plynotěsných dle ČSN EN 943-1(typ:1a), kompatibilních s materiálně technickým vybavením HZS Zlínského kraje a nákup detekčního prostředku - Sada.

Dotace je poskytována Zlínským krajem ve výši 62 536,- Kč, tj. 50 % celkových způsobilých výdajů specifikovaných v Žádosti o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána hejtmanem Zlínského kraje a starostou města Rožnova pod Radhoštěm.


Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

29.10.2020

Na základě dotačního programu RP 12-20 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje, byla městu Rožnov pod Radhoštěm přiznána neinvestiční dotace na nákup ochranných prostředků pro JPO II/2 a opravu požární automobilové plošiny AP-27.

Dotace je poskytována Zlínským krajem do výše 134.000 Kč, tj. 50 % celkových způsobilých výdajů specifikovaných v Žádosti o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána hejtmanem Zlínského kraje a starostou města Rožnova pod Radhoštěm.


Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje 

29. 10. 2019

Dotace je poskytována na základě programu RP12-19 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje, schválené Radou Zlínského kraje dne 20. 8. 2018, usnesením číslo 0586/R19/18.

Na základě tohoto dotačního programu byla městu Rožnov pod Radhoštěm přiznána neinvestiční dotace z fondů Zlínského kraje na zakoupení 6 kusů přileb pro JPO V - Tylovice ve výši do 36 000,- Kč a investiční dotace ve výši do 100 000,- Kč pro JPO II/2 -město na zakoupení termokamery.

Smlouvy o poskytnutí dotací byly podepsány hejtmanem Zlínského kraje a starostou města Rožnova pod Radhoštěm.


SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY HASIČSKÉ ZBROJNICE NA UL. JIŘÍHO WOLKERA 1144, V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

08.02.2018

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001927

Žadatel: Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Předmět projektu: Předmětem projektu je energeticky úsporná renovace budovy hasičské zbrojnice na ul. Jiřího Wolkera 1144 Rožnov p.R. (č.parcely 1739, 4405) realizovaná za účelem snížení energetické náročnosti budovy a tím i snížení emisí a zlepšení tepelné pohody zaměstnanců. Budova se v současnosti nachází z hlediska jejích tepelně-technických vlastností v nevyhovujícím stavu. Tento stav bude realizací zateplení obvodového pláště budovy a vyregulováním otopné soustavy odstraněn.

Cíl: Cílem projektu je energeticky úsporná renovace budovy Hasičské zbrojnice v Rožnově pod Radhoštěm provedená za účelem snížení energetické náročnosti budovy a tím i snížení emisí a zlepšení tepelné pohody zaměstnanců.

Doba realizace: 09/2017 - 05/2018

Celkové způsobilé výdaje: 4 049 459 Kč

Dotace ze SFŽP (40% ze způsobilých výdajů): 1 619 784 Kč

Název programu: Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 05.5 Energetické úspory


Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje 

03.10.2017

Jednotce hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm byla poskytnuta neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 200 000,- Kč (slovy: dvěstatisíckorunčeských), současně však maximálně 50% celkových způsobilých výdajů projektu: Oprava cisternové automobilové stříkačky VS 68-94 (CAS32 T815) pro JPO II SDH města Rožnova pod Radhoštěm. Dotace je poskytována na základě programu "Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje" schválené Radou Zlínského kraje dne 11.07.2017


Program 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlinského kraje na rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky 

14.06.2016

Program 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlinského kraje na rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.  

Dne 20.04.2016 byla Hasičskému sboru města Rožnova pod Radhoštěm přiznána neinvestiční dotace z fondů Zlínského kraje k nákupu 3 kusů zásahových oděvů, 4 kusů ochranných masek a 2 kusů kompozitních láhvi. Celková výše dotace je ve výšší 69 000,- Kč. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsaná dne 13.06.2016 hejtmanem Zlínského kraje a starostou města Rožnova pod Radhoštěm.