Historie, vznik a současnost jednotky

Založení:

Dobrovolný sbor hasičský byl založen v roce 1882 a prvními zakladateli byli :

Rudolf Bill - starosta města a měšťan v Rožnově p.R. 

Martin Baroš - měšťan, a člen městské rady

František Bill - měšťan

Bruno Janík - měšťan

Roderich Fichtner - měšťan

Ludvík Elcer - hoteliér

Adolf Janík - mistr pekař

Koblovský František - lékař.

Prvním předsedou ve sboru byl Rudolf Bill, měšťan a starosta města Rožnova p.R.,náčelníkem Bruno Janík, měšťan v Rožnově p.R.,jednatelem Roderich Fichtner, měšťan v Rožnově p.R. Toho času sestával sbor ze 60ti členů. Pro začátek dostal sbor do užívání dvě ruční stříkačky a občanská záložna zakoupila později novou dvoukolovou stříkačku, od firmy Smékal. K uskladnění stříkaček a nářadí byla hasičům přidělena dřevěná kůlna poblíž parku, naproti dnešnímu pomníku Františka Palackého.

K ohlašování požárů byli určení trubači - hlasatelé požárů. Oslovování mezi členy bylo "bratře" a členské příspěvky činily 2 zlaté a 60 krejcarů ročně. Heslem sboru se stalo: "BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI". Na schůzi, konané 7. ledna 1884, se členové shodli na pomoci při požárech v okolních vesnicích Tylovice, Hážovice, Vigantice, Hutisko a Zubří.

V hasičské kronice vydané "Českou ústřední jednotou hasičstva markrabství moravského" je o hasičském sboru v Rožnově pod Radhoštěm uvedeno, že při založení hasičského sboru mělo město 503 domů, u nichž převládala šindelová krytina.

Některá důležitá data z historie sboru:

1890 - 3. srpna pořádáno první veřejné hasičské cvičení

1893 - zakoupení stříkačky od firmy Smékal

1895 - zakoupen dopravní vůz pro mužstvo

1898 - za držení služby po dobu vojenských manévrů obdrželi

členové po jednom zlatém denně

1907 - pořádána oslava 25. výročí založení sboru

1911 - dodána čtyřkolová stříkačka od firmy Smékal

1924 - postavena zbrojnice u dolního parku

1928 - založen ženský hasičský sbor, čítající 11 žen

1931 - na výborové schůzi schválili hasiči zakoupení motorové stříkačky a dalšího

inventáře za 108 206 korun a výsuvného žebře za 7 500 korun

1932 - hasičský den u příležitosti padesáti let sboru

1935 - v době hospodářské krize byly zastaveny příspěvky obcím na požární ochranu a v

důsledku toho byl 2. 2.1935 hasičský sbor rozpuštěn

1936 - 20. prosince proběhla ustavující schůze nového Požárního sboru

1941 - zakoupena elektrická siréna a umístěna na radnici,

1957 - sboru byl přidělen požární vůz Tatra 805

1960 - sboru přidělena autocisterna Praga V3S

1962 - započetí s výstavbou nové požární zbrojnice

1963 - předání nové zbrojnice do užívání hasičů

1983 -1984 - dokončení přestavby nové požární zbrojnice

Na tuto bohatou minulost mi dovolte navázat takřka současností. Do roku 1995 ve městě působila pouze dobrovolná jednotka města, spolu se závodním požárním útvarem podniku Tesla Rožnov p.R.(dále jen ZPÚ).Ve městě bylo také detašované pracoviště Správy a útvaru Sboru PO Vsetín s jedním zaměstnancem, který zajišťoval akceschopnost techniky.Po rozpadu podniku Tesla Rožnov p.R., vznikla snaha převést ZPÚ pod město Rožnov p.R.,to se však nepodařilo. Později se stali hasiči bývalého ZPÚ zaměstnanci soukromé bezpečnostní agentury Moba Zlín s.r.o.,která působí v areálu bývalé Tesly i v současné době. Vzhledem k požárnímu nebezpečí na území města a okolí, bylo městu okresním úřadem navrženo, aby svou dobrovolnou zásahovou jednotku rozšířilo o hasiče, kteří budou v zaměstnaneckém poměru, a budou zajišťovat stálou službu.

Ke dni 1. 1. 1995 byla založena příspěvková organizace města, s názvem Hasičský záchranný sbor města Rožnova p.R.. Tento název byl však vznikem zákona o HZS stále připomínkován, převážně ze strany příslušníků HZS, přesto že vznikl před účinností tohoto zákona a právně nebyl napadnutelný. Abychom nemuseli stále řešit připomínky k názvu, změnili jsme název na současný - Hasičská sbor města Rožnova p. R.(dále jen HS města).

K 1.1.1995 také zaniklo detašované pracoviště Správy a útvaru Sboru PO Vsetín. Technika z tohoto pracoviště byla bezplatně převedena na město Rožnov p.R.

Současnost

Hlavní činností HS města je plnění úkolů, které vyplývají pro město Rožnov p.R. ze zákona o požární ochraně a zákona o integrovaném záchranném systému.Organizace plní funkci jednotky sboru dobrovolných hasičů města. Jednotka města (JPO) je zařazena do kategorie JPO II/2, se 13 stálými zaměstnanci,a s dalšími členy, s kterýma jsou sepsány dohody o provedené práci.Služba je vykonávána na stanici ve stavu 1+3,další členové jsou povoláváni z pohotovosti.Stanice jednotky je umístěna na ulici J.Wolkera 1144 v Rožnově p.R.Mimo vlastní zásahovou činnost, pro kterou je jednotka zřízena, zajišťuje některé služby související s požární prevencí.

Jedná se o tyto činnosti :

- napojení EPS objektů na pult centrální ochrany (systém LATIS)

- provozní zkoušky hydrantů, včetně příslušenství

- preventivní požární hlídky

- údržba a ošetření věcných prostředků PO

- práce s technikou

Všechny tyto činnosti jsou prováděny v rámci výcviku členů jednotky, a nesmí jimi být dotčena akceschopnost jednotky. Účtovány jsou za provozní náklady spojené s touto činností. Náš rozpočet je tvořen převážně příspěvkem od našeho zřizovatele. Dalším příjmem jsou dotace od státu, Zlínského kraje a vlastní činnosti za úplatu. Našim zřizovatelem nám byl převeden veškerý majetek související s PO města. V současnosti se staráme o majetek v hodnotě téměř 15 mil.Kč.Jedná se o 2 hasičské zbrojnice a 7 vozidel včetně vybavení. V roce 1995 kdy jsme vznikli, jsme měli celkem 3 zaměstnance pro zajištění stálé služby, a účetního na 1/2 úvazku.Výjezd byl zajišťován spolu s dobrovolníky, kteří tvořili většinu jednotky.V dalších letech jsme se snažili zvýšit stavy profesionálů v rámci našich možností (veřejně prospěšné práce, náhradní civilní služba ). Tyto pracovní možnosti jsou už však minulostí.Vzhledem k současným rizikům ve městě a okolí se podařilo zvýšit početní stavy na 12 výjezdových hasičů + velitel jednotky. Zaměstnanci jsou převážně z řad bývalých dobrovolníků, kteří spolu s placenými tvoří jeden kolektiv. Jednotka je zařazena jako JPO-II/2 (celkem 24 členů, z toho 13 členů v hlavním pracovním poměru). V době, kdy byla jednotka složená pouze z dobrovolníků, zasahovala cca 15x ročně. V roce 1995 byli do jednotky zařazeni první 3 zaměstnanci, a počet zásahu se zvýšil na 99 zásahu ročně . V dalších letech už jen narůstají. Přehled počtu výjezdu v jednotlivých letech sekci ZÁSAHY- STATISTIKA VÝJEZDŮ.