Předcházíme rizikům - Zásady rozdělávání ohně

24.07.2023

Posezení u táboráku, ať už na zahradě nebo ve volné přírodě, má svá bezpečnostní pravidla, která je potřeba dodržovat:

 • zvolte vhodné místo pro ohniště, to by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a 100 m od stohu, v dostatečné vzdálenosti od budov a věcí, které se mohou vznítit
 • oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance, pro rozdělávání ohně je vhodný hliněný podklad
 • ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí, např. obložením kameny, obsypáním pískem, odstraněním drnů trávy, vyhloubením zeminy apod.
 • k zapálení nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky (benzin, naftu či líh), oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny
 • dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout, pokud chystáte velkou vatru, dejte pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání zborcení pyramidy do okolí
 • oheň nesmíte ponechat bez dozoru dospělé osoby, děti nesmí být u ohniště ponechány sami
 • pro případ, že by se oheň vymkl kontrole, mějte nachystán dostatek hasebního materiálu (vodu, písek nebo zeminu)
 • opustit ohniště je možné až po jeho důkladném uhašení – ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou, při odchodu se z něj nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči dohašují každý rok ohniště, která byla ponechána svému osudu
 • zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková, hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště, nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné důkladně prolít vodou
 • za silného větru nebo v období extrémního sucha by se oheň v přírodě nebo na volném prostranství neměl rozdělávat vůbec
 • do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici apod.)
 • oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi
 • pamatujte, že oheň a alkohol nepatří k sobě
 • zvlášť pozor na sezení a hry příliš blízko plamenů, stačí málo a může dojít ke vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení.


V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů může obec z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením zákaz vstupu do lesa. Obdobně na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu může hejtman kraje vyhlásit dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, kde se zakazuje:

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství)
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret)
 • používání pyrotechnických výrobků
 • používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů
 • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru
 • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení
ilustrační foto
ilustrační foto